ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ.κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΗΣ ΙΓ´ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 

(Βενετία, Campo dei Greci, 21 ᾿Ιουνίου 2006)

 

 

Ἔχω τήν ὑψίστην τιμήν νά ἐκπροσωπῶ τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον Α´, τόν πρῶτον Πατριάρχην τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς, εἰς τήν ἐτησίαν Γενικήν Συνέλευσιν τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Διασκέψεως Ὀρθοδοξίας καί νά μεταφέρω τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί τήν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐλογίαν πρός τούς ἐξοχωτάτους Πρόεδρον καί Γενικόν Γραμματέα τῆς Συνελεύσεως ταύτης, καθώς καί πρός τά ἄλλα ἐκλαμπρότατα αὐτῆς Μέλη.

 Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, πνευματικά, εἶναι παρών εἰς τήν σπουδαιοτάτην ταύτην Συνέλευσιν, εὐλογεῖ αὐτήν καί συγχαίρει διά τήν Πανορθόδοξον ταύτην ἑνότητα καί τήν ἰσχυράν παρρησίαν καί διά τό κῦρος αὐτῆς, τῆς ὁποίας τιμιώτατοι διάκονοι καί φορεῖς πολυτιμότατοι εἶσθε πάντες ὑμεῖς.

Ἡ Ὀρθοδοξία, ἐλευθέρα θεϊκή πνευματική δύναμις, ἀποτελεῖ οὐσιαστικόν καί ἀναγκαῖον παράγοντα ἑνότητος, καταλλαγῆς, ἀγάπης, ἀδελφωσύνης καί εἰρήνης διά τήν Εὐρώπην.

 Ἡ Ὀρθοδοξία, ἀπηλλαγμένη κάθε μορφῆς ἐθνικιστικῶν-ρατσιστικῶν, φυλετικῶν, θρησκευτικῶν, κοινωνικῶν ἤ καί ἄλλων διακρίσεων, αἱ ὁποῖαι ὑποθάλπουν νοσηρά φαινόμενα μισσαλοδοξίας καί θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, θά συμβάλῃ τά μέγιστα εἰς τήν διευρυμένην Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν, εἰς τήν ἑνότητα καί εὐημερίαν αὐτῆς.

 Τό ἀνώτερον καί πολιτισμένον τοῦτο πνεῦμα, τό ὁποῖον ἠκτινοβόλησεν, τήν ἀξιοθαύμαστον ταύτην πραγματικότητα, τήν ὁποίαν ἔζησεν, ἀνέπτυξε καί μετελαμπάδευσεν ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἐστάθη ἀκραιφής καί ἄρρηκτος σύνδεσμος μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν, ἀλλά καί συναντήσεως μετά τῶν ἄλλων τοιούτων, ἐλπίς ἀσυναγώνιστος πρός συναδέλφωσιν πάντων τῶν ἀνθρώπων.

 

Εἶναι γεγονός ἀναντίρρητον ὅτι ζῶμεν εἰς καιρούς κοινωνικῆς διαφθορᾶς καί ἀνθρωπίνης ἐκμεταλλεύσεως, ἀδικίας καί πλουτισμοῦ ἀνωμάλου, εἰς μίαν ἐποχήν ἐκκοσμικεύσεως, ἀνευλαβοῦς σεβασμοῦ καί ἀδιαφορίας πρός τόν ἄνθρωπον διά τόν ὁποῖον ἐγεννήθη, ἐσταυρώθη καί ἀνέστη ὁ Σωτήρ ἡμῶν Χριστός.

 

Εἰς τήν βαρεῖαν ταύτην κρίσιν ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρεται ὡς ἐλπίδα καί σωτηρία εἰς τήν διατήρησιν τοῦ γνησίου πολιτισμοῦ καί τῆς ἐλευθέρας ἀυτοσυνειδησίας, εἰς τήν σύσφυγξιν τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν, εἰς τήν προστασίαν τῆς κοινωνικῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας, καί γενικά εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης ὄχι μόνον μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλά καί μεταξύ τῶν λαῶν, εἰς τόν σεβασμόν τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰκών τοῦ Θεοῦ, κατά τήν θεολογίαν τῶν Καππαδόκων Πατέρων.

 

Κατακλείων τό μήνυμα τοῦτο, ἐπαναλαμβάνω ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπευλογεῖ τό ὑμέτερον θεάρεστον καί πεφωτισμένον ἔργον προαγωγῆς καί συσφίγξεως τῶν σχέσεων τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν καί εὔχεται πᾶσαν παρά Θεοῦ χάριν καί εὐδοκίαν ὥστε νά βλέπητε εὐοδούμενον τοῦτο καί νά γεύεσθε τούς τιμίους καρπούς τῶν ἀξίων προσπαθειῶν ὑμῶν, χαίροντες ἐπί τούτοις χαράν μεγάλην.

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης, ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, καί ἡ ὁποία ἑδρεύει εἰς τό κέντρον τῆς ἀρχοντικῆς καί πολιτιστικῆς ταύτης πόλεως, πλησίον τῶν Μεγάρων τῶν Δόγηδων, καί δή εἰς δρόμους ἑνώνοντες τήν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν Ἰταλίας καί τό Πατριαρχεῖον Βενετίας, εἰς τάς δύο ἱστορικάς ἀγκάλας: εἰς τό περίφημον Campo dei Greci μέ τόν Προστάτην ἡμῶν Ἅγιον Γεώργιον τόν Τροπαιοφόρον καί τήν μεγαλοπρεπῆ Πλατεῖαν μέ τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον, αὕτη ἡ πνευματική καί ἐκκλησιαστική Ὀρθόδοξος Μητροπολιτική Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκπέμπει εἰς τό κέντρον τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ τό ἀνέσπερον φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας ὡσάν φάρος τηλαυγής, διακηρύσσων τά αἰώνια Μηνύματα τῆς Ὀρθοδοξίας: τήν ἀγάπην, τήν εἰρήνην, τήν δικαιοσύνην, τήν ἐλευθερίαν, τήν ἰσότητα, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τόν ἀμοιβαῖον σεβασμόν, τήν ἐλπίδα καί τήν ἑνότητα τῶν πάντων.

 

 Καλῶς ἤλθατε εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην καί πολιτισμένην Χώραν, τήν Ἰταλίαν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἐκκλησιαστική Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί δή εἰς τήν ἕδραν αὐτῆς, εἰς τήν Βυζαντινήν πόλιν τῆς Δύσεως, τήν Βενετίαν, τήν ἄλλοτε πρωτεύουσαν τῆς Γαληνοτάτης Δημοκρατίας τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ἡ ὁποία, Μητρόπολις, ἀφ᾿ ἑνός μέν ἀνεγέννησε τήν Ὀρθοδοξίαν καί τόν Ἑλληνισμόν, διά τῆς ἱδρύσεως ἐνοριῶν καί σχολείων, ἀποκτήσεως ἐκκλησιῶν καί μοναστηρίων καί χειροτονιῶν νέων κληρικῶν, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ἐδημιούργησε ponte - γέφυραν - ἰσχυράν ἀγάπης, εἰρήνης, ἀδελφωσύνης καί ἐλπίδος πρός πραγματοποίησιν τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ ἵνα ἕν ὦσιν. Ἀποτελεῖ ἔτι δέ ἡ Μητρόπολις ὄασιν εἰρηνεύσεως κάθε ψυχῆς ἀνθρώπου καλῆς θελήσεως καί ἀκολουθοῦσα τό εἰρηνικόν καί ἐλπιδοφόρον πνεῦμα καί τήν συνετήν καί σοφήν ἐκκλησιαστικήν γραμμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διακονεῖ καί φροντίζει ἐκκλησιαστικά, πνευματικά, καί κοινωνικά, ὅλους τούς Ὀρθοδόξους ἀδιακρίτως καταγωγῆς, ἔθνους, φυλῆς καί γλώσσης ὑπό τό πνεῦμα τῆς κοινῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως καί Παραδόσεως.