ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

κ. κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

“TESORI DI SPIRITUALITÀ E PASTORALE ORTODOSSA”, ΑΘΗΝΑΙ 2008

 

Χάρις εἰς τὴν ἀνυπόκριτον ἀδελφικὴν κατανόησιν καὶ πολιτισμένην διαθεσιμότητα τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου, Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν πολυτίμων συνεργατῶν αὐτοῦ εἰς τὴν Ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν, εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ἕνα σπουδαιότατον θεολογικόν, ποιμαντικὸν καὶ κοινωνικὸν ἔργον, τὸ πρῶτον, ὕστερα ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνας, γραμμένον εἰς τὴν Ἰταλικὴν γλῶσσαν διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας, ἀλλὰ καὶ διὰ κάθε Χριστιανόν, καὶ γενικὰ διὰ κάθε ἀνθρωπον καλῆς θελήσεως, ὁποῖος, κατὰ τὴν Θεολογίαν τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων, εἶναι «εἰκὼν τοῦ Θεοῦ», καὶ διὰ τὸν ὁποῖον ἐγεννήθη, ἐσταυρώθη καὶ ἀνέστη Σωτὴρ τῆς ἀνθρωπότητος, Χριστός.

Τὸ πόνημα τοῦτο ἐγράφη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. κ. Γενναδίου, φέρει τὸν τίτλον «Θησαυροὶ πνευματικῆς ζωῆς καὶ Ὀρθοδόξου ποιμαντικῆς», καὶ ἀποτελεῖ ἱστορικὸν σταθμὸν εἰς τὴν δραστηριότητα τῆς Θεοσώστου Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης, ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καὶ γενικὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἰταλίᾳ.

Τὸ βιβλίον, διηρημένον εἰς τρία μεγάλα μέρη, ἕκαστον δὲ ἐξαὐτῶν περιλαμβάνει διάφορα κεφάλαια, ἀποτελεῖ ἕνα ἀνεκτίμητον θησαυρὸν πνευματικὴς καὶ ποιμαντικὴς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καὶ ζωῆς, ἀγάπης καὶ πίστεως, ἐλπίδος καὶ ἀξιοκρατίας, ἀλήθειαι καὶ μηνύματα τὰ ὁποῖα ὀφείλει νὰ ἐγκολπωθῇ καὶ νὰ ζήσῃ κάθε Ὀρθόδοξος διὰ τὴν ἐκκλησιαστικήν, λατρευτικὴν καὶ ἠθικὴν του προοδον καὶ πνευματικὴν του καρποφορίαν.

Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, διὰ τῶν πολυτιμωτάτων τούτων σελίδων, ἀγωνίζεται νά εὐαισθητοποιήσῃ τοὺς Ὀρθοδόξους νὰ ζήσουν τὴν λειτουργικὴν ζωὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, νᾶ γνωρίσουν τὴν ἐντός τῆς Ὀρθοδοξίας αὐτῶν ἀναγέννησιν καὶ σωτηρίαν, καὶ νὰ βοηθήσῃ αὐτοὺς νὰ γίνουν στερροὶ καὶ σχυροὶ ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας μας.

Ὀρθοδοξος Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας καὶ Μελίτης, ἡ ὁποία ἀνεγέννησε τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸν Ἑλληνισμὸν μέσα εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, χαίρει καὶ ἀγάλλεται διὰ τὸν λαμπρὸν θεολογικόν, ποιμαντικὸν καὶ κοινωνικὸν αὐτῆς καρπόν, ὁποῖος θὰ εἶναι ἰδίᾳ διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους ἀδελφοὺς μας ἐν Ἰταλίᾳ, πολυτιμώτατον Κατηχητικὸν βοήθημα Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης, ἐνίσχυσις καὶ ἑδράιωμα αὐτῶν εἰς τὸ δύσκολον μονοπάτι τῆς σημερινῆς ζωῆς, εἰς τὴν ὁποίαν, δυστυχῶς, κυριαρχεῖ ἀδικία, ἀπάτη καὶ ἀναξιοκρατία.

Μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν ὁδηγὸν καὶ φρουρὸν ὀ Ὀρθοδοξος πιστὸς θὰ γίνῃ χρήσιμος εἰς τὸν ἀνθρωπον καὶ θὰ τύχῃ τῆς ἀληθινῆς σωτηρίας.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως