ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.Π. ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ Α´

 

(Φλωρεντία, Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, 14 Μαΐου 2006)

* * * * * * * * * * *

 

 

 

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

 

Ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης ἡγίασε καί ηὐλόγησε σήμερον μίαν νέαν ἐνορίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἡ ὁποία εὑρίσκεται μέσα εἰς τήν καρδίαν τῆς ἀρχοντικῆς καί πολιτιστικῆς Φλωρεντίας, τῆς πόλεως τῆς Τέχνης καί τῆς Εἰρήνης, πλησίον τοῦ μεγαλοπρεποῦς Καθεδρικοῦ Ναοῦ καί τοῦ ἀριστουργήματος τοῦ Βαπτιστηρίου καί τοῦ Palazzo Pitti - μεγάλου καλλιτεχνικοῦ καί πολιτιστικοῦ θαύματος τῆς Ἀναγεννήσεως - καί ἡ ὁποία θά ἐξυπηρετήσῃ πνευματικά καί κοινωνικά τούς Ὀρθοδόξους ἡμῶν ἀδελφούς τῆς περιοχῆς αὐτῆς καί κάθε καλῆς θελήσεως ἄνθρωπον, διά τόν ὁποῖον ἐγεννήθη, ἐσταυρώθη καί ἀνέστη ὁ Σωτήρ ἡμῶν Χριστός.

 

Καί εἶναι ἱστορική καί μεγάλη ἡ ἡμέρα αὐτή, Θεοτίμητε καί Θεοπρόβλητε Αὐθέντα καί Δέσποτα ἡμῶν, διότι διά πρώτην φοράν, μετά ἀπό ἕξ αἰῶνας, τό εὐσεβές καί θεοφιλές ἡμῶν Γένος, διά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἱδρύει ἐνορίαν καί ἔχει πρός χρῆσιν, ἐκκλησιαστικήν καί λειτουργικήν, ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ἔχει τήν ἰδιαιτέραν χάριν καί τήν ὑψίστην τιμήν νά δοξολογεῖται καί νά γεραίρεται σήμερον ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ Ὁποῖος εὐλογεῖ τήν ἀρχήν τῆς ζωῆς καί τῆς δράσεως αὐτῆς καί προσεύχεται, ἐπισήμως καί μέ παρρησίαν, κατά τήν πρώτην αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατῶν καί εὐχόμενος αὐτῇ πατρικῶς.

 

Καί ἡ πνευματική ἀγαλλίασις καί ἡ πλήρης χαρά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, πράγματι, τετιμημένε Πρωθιεράρχα τῆς Ὀρθοδοξίας, δέν περιγράφεται, διότι δι᾿ αὐτήν εἶναι εἰς τήν οὐσίαν δύναμις καί ἐνίσχυσις ἀληθινή, θάρρος ἀκαταμάχητον, δῶρον καί βοήθεια ἀπό Θεοῦ.

 

Καί ἡ ἐλαχιστότης μου, μαζί μέ τόν γενναῖον καί ἡρωϊκόν κλῆρον καί τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, χαιρετίζει τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα υἱϊκά καί ἀφοσιωμένα, μέ τόν χαρμόσυνον Πασχάλιον χαιρετισμόν Χριστός Ἀνέστη, εὐγνώμονες διά τήν πατρικήν εὐλογίαν καί τάς θεοπειθεῖς Αὐτῆς εὐχάς.

Εἶναι ἐπιβεβλημένον, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ὅπως ἀπευθύνω καί πρός τόν Σεβασμιώτατον Καρδινάλιον κ. Ennio Antonelli εὐγνωμόνους εὐχαριστίας, τόν ὁποῖον γνωρίζω καί ἐκτιμῶ περισσότερον ἀπό δύο δεκαετίας, πνευματικός καί πολιτισμένος Ἱεράρχης, ὁ ὁποῖος παρεχώρησε τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ἰταλίας καί Μελίτης ἐκκλησίαν καί κατοικίαν, εἰς τήν ὁποίαν κατοικεῖ ἤδη ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας ταύτης, τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ὁ εὔελπις κληρικός πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Παπαδόπουλος, χειροτονία τῆς ταπεινότητός μου, ὁ ὁποῖος, δι᾿ εὐχῶν τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος ἀπό σήμερον ἀρχίζει τήν ἐκκλησιαστικήν καί ἐφημεριακήν ζωήν καί δρᾶσιν του ἐν Φλωρεντίᾳ.

 

Ἐπιτρέψατέ μοι, Παναγιώτατε, ὃπως χαιρετίσω ἀδελφικῶς μέ τόν Πασχάλιον χαιρετισμόν Χριστός Ἀνέστη τήν τιμίαν Συνοδείαν τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος καί εὐχαριστήσω Αὐτῇ, διότι καί πάλιν, ἐκ τοῦ πλησίον, ηὐλόγησε τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης, εὐχόμενοι ὅπως πράξῃ τό τοιοῦτον καί ἄλλας πολλάς φοράς, καί ἔφερεν, ἀπό τῆς ἱστορικῆς καί ἐνδοξοτάτης Αὐτῆς ἕδρας, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τά αἰώνια καί σωτήρια μηνύματα τῆς Ὀρθοδοξίας: τήν ἀγάπην καί τήν εἰρήνην, τήν συναδέλφωσιν καί τήν ἑνότητα, τήν ἐλπίδα καί τόν διάλογον, ἀναγκαιότατα καί ἀπαραίτητα διά τήν εἰλικρινῆ συνέχισιν καί προώθησιν τῆς ἐργασίας πρός πραγματοποίησιν τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ: ῾῾Ἳνα ἕν ὦσι.

 

Εἰς πολλά ἔτη Παναγιώτατε καί Θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα!