ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ


 

Ἱδρύθη διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου τήν 5ην Νοεμβρίου 1991, δι ἀποσπάσεως ἐκ τῆς μέχρι τότε Μητροπόλεως Αὐστρίας. Τὸν Μάρτιον τοῦ 2005 ὑπήχθη εἰς αὐτὴν καὶ ἡ χώρα τῆς Μάλτας. Περιλαμβάνει τὴν Ἰταλίαν, τὴν Μάλταν καὶ τὸν Ἅγιον Μαρίνον.

Ἱερά Μητρόπολις Ἰταλίας ἀνεγνωρίσθη ὡς Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου τοῦ Ἰταλικοῦ Κράτους διά Προεδρικοῦ Διατάγματος τήν 16ην ᾿Ιουλίου 1998. Μετὰ τὴν ἱστορικὴν ταύτην ἐπιτυχίαν, ἐν ἔτει 2007 ὑπεγράφη ὑπὸ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Romano Prodi καὶ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γενναδίου ἡ Intesa (Συμφωνία - Concordato), τῆς ὁποίας ἀναμένεταιψήφισις ὑπὸ τοῦ Ἰταλικοῦ Κοινοβουλίου, διὰ νὰ λάβῃ Νομικὴν ἰσχὺν. Βάσει τῆς Intesa, παρέχονται ὑπὸ τοῦ Ἰταλικοῦ Κράτους τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἱερᾷ Μητρόπολει προνόμια, δι ὧν αὕτη ἀναγνωρίζεται ὑπαὐτοῦ ὡςἐπίσημος Ὀρθόδοξος δικαιοδοσία ἐν Ἰταλίᾳ.