IΣΤΟΡΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ

Τὸ ἱστορικὸν «Vico dei Greci»

 καὶ ἱστορικὴ «Ἐπιγραφὴ» τοῦ Δήμου Νεαπόλεως

 

Κατὰ τάς ἡμέρας αὐτάς, καὶ δὴ τὴν 13ην Δεκεμβρίου ἐ. ἒ., ἡ «Ἐκκλησία καὶ Ἀδελφότης τῶν Ἑλλήνων τῷ Ἔθνει ἐν Νεαπόλει», τὸ καύχημα τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ ζωτικὴν καί πλουσίαν πορείαν ἓξ περίπου αἰώνων εἰς τὸ προσκήνιον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἑλληνικῆς Διασπορᾶς, ἔζησε στιγμάς βαθείας συγκινήσεως καὶ ἀληθινῆς χαρᾶς.

Ἐνώπιον πυκνοτάτου ἐκκλησιασμάτος καὶ παρουσίᾳ τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Ἔμμ. Ἀποστολάκη, Γενικοῦ Προξένου Νεαπόλεως, τῶν ἐντιμοτάτων κ. κ. Ἐπιτρόπων καὶ Ἐφόρου τῆς Ἀδελφότητος καὶ τῶν ἀξιοτίμων μελῶν αὐτῆς, τῆς Στρατιωτικῆς Κοινότητος Ἑλλήνων Ἀξιωματικῶν τοῦ «ΝΑΤΟ», τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἑλληνίδων Νεαπόλεως, τῆς Κοινότητος Νεαπόλεως καί Καμπανίας, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Φοιτητῶν, Φοιτητριῶν καὶ Μαθητῶν, ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γεννάδιος, ὁ ὁποῖος προσεκλήθη διὰ τὸ ἱστορικὸν τοῦτο γεγονὸς ὑπὸ τῶν Ἐπιτρόπων τῆς Ἀδελφότητος, ἑξάρας τὴν διὰ μέσου τῶν αἰώνων λαμπράν ἀγωνιστικὴν καὶ ἐπίμοχθον ἀξιοζήλευτον αὐτῆς πορείαν, ἡ ὁποία ἐβοήθησεν εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, εἰς τὴν διαφύλαξιν καὶ διαιώνισιν τῶν Ἑλληνικῶν παραδόσεων καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως εἰς τὴν Νότιον Ἰταλίαν, ἀλλὰ καὶ διέσωσε τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὴν παρουσίαν καὶ παρρησίαν εἰς τὴν σπουδαιοτάτην αὐτὴν Εὐρωπαϊκὴν περιοχὴν.

Θεωρήσας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης, τὴν «Ἐκκλησίαν καὶ Ἀδελφότητα τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἑλλήνων τῷ Ἔθνει ἐν Νεαπόλει» Κόσμημα τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τοὺς δυσχερεῖς χρόνους τῆς σκλαβιᾶς, ἀλλὰ καὶ Φάρον Πολιτισμοῦ, λαμβάνει σήμερον τὸ βραβεῖον τιμῆς καὶ προσφορᾶς, ἀλλὰ καὶ εὐγνωμοσύνης, παρά τοῦ Δήμου Νεαπόλεως, δι’ ὅ,τι προσέφερεν εἰς τὴν πνευματικὴν πρόοδον καὶ κοινωνικὴν εὐημερίαν καὶ ἀνάπτυξιν τῆς ἀριστοκρατικῆς αὐτῆς περιοχῆς.

Μετὰ τὴν θείαν λειτουργίαν, τὴν ὁποίαν ἐτέλεσεν ὁ Ι. Προϊστάμενος Ἀρχιμ. Γεώργιος Ἀντωνόπουλος, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Καμπανίας, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Ναθαναήλ, ὑποτρόφου εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Νοτίου Ἰταλίας, ἔλαβον χώραν τὰ ἐγκαίνια –ἀποκάλυψις- τῆς ἱστορικῆς Ἐπιγραφῆς, εὐρισκομένης, σχεδὸν, ἐπὶ τοῦ τοίχου τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἀδελφότητος, ἀπέναντι τοῦ Μεγάρου αὐτῆς, ἀφοῦ, βεβαίως, προηγήθησαν τά μηνύματα καὶ αἱ ὁμιλίαι, κατά σειράν, τοῦ Ἐπιτρόπου Δημ. Παυλίδη, τοῦ Μητροπολίτου, τοῦ Γενικοῦ Προξένου, τοῦ Assessore τοῦ Δήμου Dott. Ponticelli, τῆς Dott. Maria Luisa Rega, Vice Presidente Municipalità 2.

Ὃλα τὰ μηνύματα τῶν ὁμιλητῶν, μεστά σπουδαιότητος καὶ σημασίας, ἀμοιβαίων καλῶν διαθέσεων καὶ ἑνωτικῶν προσρήσεων, ἐπανέλαβον ἱστορικά γεγονότα καὶ σημεῖα ἀνεξίτηλα εἰς τὴν πορείαν τῶν αἰώνων τῆς ἱστορίας της. Εἰς τὴν λαμπράν τελετὴν Ἀποκαλύψεως τῆς ἱστορικῆς Ἐπιγραφῆς, ἡ ὁποία ἔγινεν ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Γενναδίου, παρευρέθησαν, ἐκτός τῶν προαναφερθέντων, φίλοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ Ἀδελφότητος καί τῶν Ἑλλήνων Καμπανίας.

Ἀπὸ τῶν πρώτων αἰώνων τῆς ἐπισήμου συστάσεως –ἱδρύσεως- τῆς «Ἐκκλησίας καὶ Ἀδελφότητος τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἑλλήνων τῷ Ἔθνει» εἶναι γνωστὴ εἰς τὴν Καμπανίαν ἡ ἱστορικὴ «Πάροδος τῶν Ἑλλήνων» («Vico dei Greci»), ἡ ὁποία μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἐπανέρχεται εἰς τὸ προσκήνιον τῆς ἱστορίας τῆς Ἀδελφότητος καὶ γίνεται «realtà viva» τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσεως αὐτῆς.

Δέον νὰ σημειωθῇ ἐν προκειμένῳ ὅτι ὅταν λέγωμεν «Comunità Greca», κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους, ἐννοοῦμεν τὴν «Ἐκκλησίαν καὶ Ἀδελφότητα τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἑλλήνων τῷ Ἔθνει».

Θερμὰ, λοιπόν, συγχαρητήρια εἰς τὰ ἐκλεκτὰ Μέλη τῆς Ἀδελφότητος, καὶ εἰς ὅλους οἱ ὁποῖοι ᾐργάσθησαν καὶ συνῃργάσθησαν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μοναδικοῦ, μέχρι σήμερον, ἱστορικοῦ τούτου γεγονότος, τὸ ὁποῖον τιμᾷ καὶ προβάλλει ὄχι μόνον τὴν «Ἐκκλησίαν καὶ τὴν Ἀδελφότητα», ἀλλὰ καὶ τὴν φιλτάτην Πατρίδα μας καὶ τὸ Γένος μας.

Διὰ τὸν ἱστορικὸν τοῦτον σταθμὸν τοῦ Γένους μας εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὴν Διασποράν, ἐφόδιον πολυτιμώτατον ἀποτελεῖ τὸ Βιβλίον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Γενναδίου «Οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι εἰς τὴν Καμπανίαν τῆς Ἰταλίας ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως μέχρι τῆς ἑνώσεως τῆς Ἰταλίας καὶ τοῦ Γκαριμπάλδη», τὸ ὁποῖον ἐξιστορεῖ τὴν ἱστορίαν, τὴν ζωήν, τὴν δρᾶσιν καὶ γενικά τὴν λαμπράν, ἀπὸ Ὀρθοδόξου καὶ Ἑλληνικῆς πλευρᾶς, πορείαν τῆς «Ἐκκλησίας καὶ Ἀδελφότητος τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἑλλήνων τῷ Ἔθνει ἐν Νεαπόλει»  

(ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)