ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕN ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗ

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ

 

Τελικόν Ανακοινωθέν

 

 

 

1. Τὴν 16ην Νοεμβρίου 2009, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν προτάσεων τῆς Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως, ἐν Σαμπεζὺ Γενεύης, τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009, καὶ μὲ πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γενναδίου, συνηντήθησαν εἰς τὴν Βενετίαν, εἰς τὴν Ἕδραν τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης, οἱ Ἱεράρχαι τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἴτινες ἔχουν τὴν πνευματικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν φροντίδα τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὸ ἔδαφος τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Μάλτας. Συμμετεῖχον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον), ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἰννοκέντιος (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Γαβριὴλ (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος κ. Τύχων (Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας).

 

2. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἀφ ἑνὸς μὲν ἐτελέσθη Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως καὶ αἰωνίας μνήμης τῆς ψυχῆς τοῦ Πατριάρχου Σερβίας Παύλου, ἀφετέρου δὲ οἱ συμμετέχοντες εἰς τὴν Συνάντησιν ταύτην Ἱεράρχαι ἀπέστειλαν μήνυμα συμπαραστάσεως πρὸς τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας. Μετά τήν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, ἔλαβον χώρα αἱ ἐργασίαι τῆς Α Συναντήσεως τῶν ἐν Ἰταλίᾳ καὶ Μελίτῃ Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων.

 

3. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συναντήσεως, οἱ Ἐπίσκοποι συνεζήτησαν διά τὴν μέλλουσαν πορείαν τῆς Συνελεύσεως αὐτῶν. Ἐσχηματίσθη Ἐπιτροπὴ ἐργασίας, ἀποτελουμένη ἀπὸ Ἐκπροσώπους τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν, Γραμματεύων δὲ τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ὡρίσθη ὁ Ἀρχιμανδρίτης Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

 

4. Αἱ ἐργασίαι τῆς Α Συναντήσεως ὡλοκληρώθησαν μέ τήν τέλεσιν τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἐσπερινοῦ, τὸ ἀπογευμα τῆς 16ης, τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, τὴν ἐπομένην ἡμέραν, εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, ἐπὶ τῇ ἐορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γενναδίου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

 

5. Οἱ Ἐπίσκοποι ἐξέφρασαν τὴν ἀμοιβαίαν ἀδελφικὴν αὐτῶν ἀγάπην καὶ τὴν ὁμόφωνον ἐπιθυμίαν ὃπως συνεργασθοῦν ἔτι περισσότερον διὰ τὸ καλόν των Ὀρθοδόξων πιστῶν, καθὼς καὶ διὰ κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, μὲ σκοπὸν ὃπως μαρτυρήσουν εἰς τὴν σύγχρονον κοινωνίαν τάς κοινάς χριστιανικάς ἀρχάς.

 

Βενετία, 16-17 Νοεμβρίου 2009